Általános szerződési feltételek

MAMBÓ RÁDIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.„Mambó Rádió” Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7623 Pécs, Rákóczi  út 18.; továbbiakban: Mambó Rádió Kft.) reklám, támogatási, és egyéb kereskedelmi  tevékenységre (Reklámidő-értékesítés, Támogatás, online és nyomtatott sajtóban bármilyen  formában történő reklám és hirdetésszervezési tevékenység), továbbá társadalmi célú reklám  közzététele (Hirdetésértékesítés) tárgyában eljárni.

2. Mambó Rádió Kft. érvényes műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkezik a 90,6 MHz frekvencián (Rádió 1 Pécs, a 99,4 MHz frekvencián (Rádió 1 Komló) és a 93.8 MHz frekvencián (Rádió 1 Mohács) sugárzott műsorszolgáltatási jogosultság, a továbbiakban együttesen „Rádió 1” vonatkozásában.

3. Mambó Rádió Kft. az alábbi műsorszolgáltatók reklámidejét, és egyéb médiumok reklámfelületeit jogosult értékesíteni:
 • 90,6 MHz frekvencián (Rádió 1 Pécs), a 99,4 MHz frekvencián (Rádió 1 Komló) és a 93,8 MHz  frekvencián (Rádió 1 Mohács) sugárzott műsorszolgáltatók.

4. Mambó Rádió Kft. megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében reklámidőt biztosít a jelen ÁSZF, és megrendelő választása szerint a 2. pontban meghatározott médiumok esetében. A Mambó Rádió Kft. ügynökségi tevékenysége miatt közvetített szolgáltatást is igénybe vehet.

5. A sugárzásra szánt hirdetés nem sérthet jogszabályt, hatáskörrel rendelkező felügyeleti szervek (továbbiakban „Felügyelet”) iránymutatásait, állásfoglalásait, etikai normát, rádiós, és egyéb szakmai szokásokat, és nem tévesztheti meg a fogyasztót olyan értelemben, mintha a hirdetés a Mambó Rádió Kft. műsora, illetve közleménye lenne.

6. A Mambó Rádió Kft. kötelezettséget vállal a rádiós hirdetés technikailag megfelelő sugárzására, azonban a vételi minőségért nem tud felelősséget vállalni.

7. Mambó Rádió Kft. jogosult a megrendelés visszautasítására, amennyiben az megvalósíthatatlan, elkésett, vagy megítélése szerint nem felel meg üzletpolitikájának vagy arculatának. Ebben az esetben a Megrendelő megtérítési vagy egyéb igénnyel a Mambó Rádió Kft-vel szemben nem léphet fel.

8. A Mambó Rádió Kft. az arculatába nem illőnek minősítheti, és mint ilyet jogosult visszautasítani a más műsorszolgáltatók station voice-ai által felmondott szpotok sugárzását

9. Mambó Rádió Kft-nek jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, amely a Mambó Rádió Kft., üzleti érdekeit sértik.

10. A Mambó Rádió Kft. a jelen ÁSZF-be ütköző hirdetésekre (jelen szerződés 5., 7. és 9. pontjaiban szabályozva) vonatkozó megrendelést nem teljesít. Ezért minden készen hozott hirdetést a sugárzást megelőzően mind tartalmi, mind formai szempontból megvizsgál. Ha a sugárzásnak bármilyen akadálya van, arról haladéktalanul értesíti a megrendelőt. A sugárzás visszautasítása már visszaigazolt megrendelés esetén akkor lehetséges, ha az adásidő/hirdetési felület lekötése nem a konkrét reklámanyag ismeretében történt, és az anyag megvizsgálása során derül ki a visszautasításra okot adó körülmény.

11. Ha harmadik személy jogsértésre vagy etikai norma megsértésére hivatkozva a hirdetés sugárzásának felfüggesztését vagy megszüntetését kéri, a Mambó Rádió Kft. erről haladéktalanul értesíti a megrendelőt, és egyeztetést kezdeményez. Ha a jogsértés nyilvánvaló, a Mambó Rádió Kft. jogosult a sugárzást azonnal megszüntetni. Vitás esetben, vagy ha a megrendelő kéri, a Mambó Rádió Kft. a Magyar Reklámszövetség Etikai Bizottságától vagy az önszabályozó Reklám Testülettől szakmai állásfoglalást köteles kérni, amelyet a megrendelő is elfogad. Az állásfoglalás beérkezéséig a Mambó Rádió Kft. a reklám sugárzását egyedi elbírálás alapján felfüggesztheti.

12. Mambó Rádió Kft. a sugárzást abban az esetben is jogosult visszautasítani, amennyiben annak bármely jogszabályba, vagy a műsorszolgáltatásra vagy egyéb vonatkozó szakmai normákba, így elsősorban Felügyeleti határozatba, állásfoglalásaiba való ütközése vélelmezhető, illetve arról a hatóságoktól informális úton szerez tudomást. A Megrendelő kijelenti, hogy a Mambó Rádió Kft. részéről e körben adott előzetes tájékoztatást és utasítást elfogadja. Mambó Rádió Kft. nem felel az olyan megrendelések teljesítésének visszautasításáért, amelyek az ÁSZF-be ütköznek. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jogszabályba ütköző hirdetések visszautasítása a Mambó Rádió Kft-nek nem kötelezettsége, erre tekintettel az a Megrendelő jogszerűségért vállalt szavatossági kötelezettségét nem érinti.

13. A Mambó Rádió Kft. részére sugárzás céljából átadott reklámanyagot, illetve szerzői és médiajogi, sajtó, illetve reklámetikai szempontból nem ellenőrzi, az ebből keletkező bármilyen kár, bírság, polgári jogi igény Megrendelőt terheli. A megrendelő felel a reklám tartalmának valódiságáért, és azért, hogy az nem sérti harmadik személynek jogszabályon alapuló jogait. Megrendelő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám-, média- és polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal, illetve támogatói anyagokkal kapcsolatban a kiszabott bírságok, és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.
A megrendelő által készített reklámanyagokkal kapcsolatos jogdíj megfizetése a megrendelő kötelezettsége.

14. Amennyiben a reklám tárgya csomagküldő szolgálatok reklámozása, úgy a Mambó Rádió Kft. a megrendelést csak abban az esetben fogadja el, ha a hirdetésben a csomagküldő vállalkozás azonosítható módon megnevezi magát, megadja székhelyét, állandó belföldi telephelyét (üzlethelyiségét) valamint a nyilvántartásba vételi számát.

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1. Megrendelőnek a szerződéskötést írásbeli (személyesen, faxon, vagy e-mailben) megrendeléssel kell kezdeményeznie. A Mambó Rádió Kft. a megrendelés elfogadásáról legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül írásban nyilatkozik.

A megrendelést audiovizuális kész anyagnál a Mambó Rádió Kft-nél legkésőbb a kívánt első sugárzást megelőző munkanap 16:00 órájáig kell eljuttatni a Mambó Rádió Kft. részére. A Mambó Rádió Kft. által készítendő audiovizuális hirdetés esetén az előbbi határidő a kívánt első sugárzást megelőző 3 (három) munkanap.

A sugárzásra szánt anyagot a kívánt első sugárzást megelőző munkanapon DAT, Minidisc, vagy e-mail formátumban a Mambó Rádió Kft. rendelkezésére kell bocsátani. Az egyéb nyomtatott felületre szánt anyagot a kívánt első közzétételt megelőző 8 (nyolc) munkanappal, az online felületre szánt anyagot a kívánt első közzétételt megelőző 3 (három) munkanappal a Mambó Rádió Kft. rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a megrendelő a hirdetést nem az előírtaknak megfelelő időpontban és minőségben adja le, úgy ez esetben a Mambó Rádió Kft. nem felel a sugárzásban esetlegesen bekövetkezett késedelemért, és a sugárzás során fellépő minőségi hibákért.

Amennyiben a Megrendelő nem a jelen áSZF-ben meghatározott módon és formátumban juttatja el a sugározni kívánt hirdetést, a Mambó Rádió Kft. nem köteles a hirdetés technikai átalakításáról gondoskodni. Mambó Rádió Kft. ez esetben felhívja a Megrendelőt a hirdetés megfelelő formátumban és/vagy adathordozón történő átadásra.

A Mambó Rádió Kft. csak az írásban visszaigazolt megrendelést tekinti elfogadottnak. A Mambó Rádió Kft. vállalja, hogy a megrendelő által kért műsoridőt 2 órás időintervallumban igazolja vissza, ennél pontosabb időpontra reklám megrendelést csak kivételes esetben és felár ellenében vállal. A Mambó Rádió Kft. vállalja továbbá, hogy legkésőbb a visszaigazolással egy időben az ügyfélnek szórástervet készít, mely tartalmazza a megrendelt spotok adásba szerkesztését két órás időintervallumban. A szórásterv elfogadását a megrendelő aláírásával igazolja. A Mambó Rádió Kft. ettől csak kivételes esetben térhet el, és erről a megrendelőt előzetesen írásban kell tájékoztatni. Ha a Mambó Rádió Kft. a megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a megrendelő és a Mambó Rádió Kft. között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni.

2. Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell: a megrendelő nevét, címét, telefon- és faxszámát, adó- és bankszámlaszámát, a számlázási címet, ha eltér a megrendelő címétől, a kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét (reklámügynökségtől érkező megrendelés esetén ezeket az adatokat az ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni), hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a sugárzandó hirdetés fajtájának megnevezését {Reklámfajták: spot, műsorelem támogatás, saját játék, zenei spot, promóciós spot}, a Sugárzandó hirdetés címét, hosszát és tartalmát, a sugárzás darabszámát, a hirdetési idő-kategóriákat, valamint hogy a megrendelő azt melyik műsorszolgáltató vagy egyéb médium felületén kívánja igénybe venni.

Reklámfajták:

Reklámspot:
A reklámblokkban sugárzott hanganyag, mellyel a hirdető termékét, szolgáltatását vagy image-ét népszerűsíti, a reklámspot minimum 10 másodperc, maximum 60 másodperc hosszúságú lehet és 10-zel osztható egész számra kell végződnie. Amennyiben a reklámspot hossza a visszaigazolt megrendelésben feltüntetettől eltér, a Mambó Rádió Kft. jogosult a sugárzás visszautasítására, és mentesül a reklámspot sugárzása alól.

Műsortámogatás:
A Mambó Rádió Kft. saját programstruktúrájában szereplő, rendszeresen visszatérő, Mambó Rádió Kft. által készített tematikus, meghatározott hosszúságú programhoz kapcsolódó olyan lehetőség, amely magában foglalja a támogatott műsor ideje alatt a Megrendelő vagy a Megrendelő által megnevezett harmadik személy, mint támogató elhangzását. A műsortámogatás esetén Mambó Rádió Kft. az adott műsor alatt elhangzó reklámblokkok bármelyikében, reklámspotot biztosít a támogató részére. A támogató reklámspotja a reklámok között elsőbbséget élvez.
A Mambó Rádió Kft. fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza, mely műsorokhoz kapcsolódhat támogatás, valamint meghatározza a műsortámogatás tartalmi és időbeli formáját. A műsorokhoz kapcsolódó támogatás tartalmazza a médiatörvény (vagy az azt felváltó, kiegészítő más jogszabály(ok) vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a Megrendelő említését a műsor során.

Műsorelemekhez kapcsolódó támogatás:
A Mambó Rádió Kft. saját gyártású, tájékoztató jellegű programeleméhez (pl.: időjárás- jelentéshez, közlekedési információkhoz és a Jó Reggelt Pécshez) kapcsolódó támogatás tartalmazza a médiatörvény vagy az azt felváltó, kiegészítő más jogszabály(ok) vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a Megrendelő említését a műsorelem elhangzását megelőzően. Tartalma a támogató céget és egy ahhoz kapcsolódó inforámciót.(pl.: szlogen, elérhetőség, forgalmazott terémk)

Rádió 1 saját játék – támogatási lehetőséggel:
A Rádió 1 vagy Rádió 1 Networkben kizárólag a Mambó Rádió Kft. által szervezett ún. saját játék valósítható meg. Ez a játék lehet a Rádió 1 saját programstruktúrájában rendszeresen visszatérő játék, vagy egyedileg kitalált játék, amely kérdéseit és játékszabályait a Mambó Rádió Kft. határozza meg, melyek nem térhetnek el a program előre meghatározott arculatától. A játékhoz kapcsolódhat támogató ajándékkal, amely az általa felkínált tárgy vagy szolgáltatás lehet. A Mambó Rádió Kft. határozza meg, hogy adott esetben mely játékokhoz kapcsolódhat támogató, valamint az ajándékra vonatkozóan is fenntartja magának a jogot arra, hogy az ajándék jellegét meghatározza. Az ajándékként felkínált tárgy vagy szolgáltatás nem lehet valamely tárgyra vagy szolgáltatásra vonatkozó engedmény.

Zenei spot:
Olyan zenei hanghordozót reklámozó spot, amely teljes hosszának minimum 50 (ötven) százaléka az általa hirdetett hanghordozó részleteit tartalmazza, a fennmaradó rész pedig a hanghordozóhoz kapcsolódó egyéb információkat tartalmazza.

Promóciós spot:
A Mambó Rádió Kft. programját, műsorait, saját játékait, eseményeit stb. népszerűsítő reklámspot, amelynek kreatívját Mambó Rádió Kft. a saját koncepciója szerint készít el, és amelyet kizárólag a Mambó Rádió Kft. jogosult gyártani. A Mambó Rádió Kft. saját promóciójához kapcsolódhat támogató, ebben az esetben a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megnevezett harmadik személy, mint támogató megjelenésének tartalmi és időbeli formáját Mambó Rádió Kft. jogosult meghatározni. A promóciós spotok minden esetben reklámblokk elsőséget élveznek.

Közérdekű közleménynek (TCR) minősül:
a) az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes személy kérésére és általa meghatározott tartalommal közzétett műsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését szolgálja,
b) nem politikai cél előmozdítására közzétett olyan műsorszám, mely közérdekű cél támogatására szólít fel, ilyen eseményt vagy célt népszerűsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztető körülményre hívja fel a figyelmet.

A Megrendelőnek kell gondoskodnia arról, hogy a TCR tartalma és kivitelezése a hatályos vonatkozó jogszabályoknak megfelelő legyen. A Mambó Rádió Kft. a TCR és jótékonysági felhívás sugárzására irányuló megrendelés esetén jogosult a spotot előzetesen megtekinteni, elbírálni, azt indoklás nélkül megtagadhatja amennyiben az álláspontja szerint nem tartozik ezen kategóriába. Megrendelő köteles az ilyen tájékoztatást tudomásul venni, továbbá Megrendelőt nem illeti meg a Mambó Rádió Kft.-vel szemben semmilyen kompenzációs vagy kártérítési igény.

A közérdekű közlemény (TCR) és jótékonysági felhívás sugárzására vonatkozó kedvezményt kizárólag non-profit társaságok és szervezetek vehetik igénybe, akik kötelesek ezen minőségüket a megrendeléssel egyidejűleg hitelt érdemlően igazolni.

Mambó Rádió Kft. TCR megrendelést nem non-profit társaságtól vagy szervezettől kizárólag abban az esetben fogad el, amennyiben a spot felügyeleti szerv állásfoglalásában akként minősíti. Mambó Rádió Kft. a TCR és jótékonysági felhívást egyedi díjszabás alapján értékesít.

Politikai hirdetés:
olyan műsorszám, amely párt, politikai mozgalom a) választásokon való részvételének, sikeres szereplésének, jelöltjének, népszavazási kezdeményezésének támogatására szólít fel, befolyásol, b) nevét, tevékenységét, céljait, jelszavát, emblémáját, a róla alkotott képet népszerűsíti.
Fizetett politikai hirdetést olyan, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény, valamint az egyesülési jogról szóló törvény szerint Magyarországon bejegyzett pártoktól, illetve társadalmi szervezetektől fogad el, amelyek listát állítottak, ezt az Országos Választási Bizottságnál az ajánlószelvények átadásával bejelentették, és a nyilvántartásba vételről igazolással rendelkeznek. (Ha több jelölő szervezet közös listát állít, akkor a továbbiakban - ugyanúgy, mint a választás szempontjából - egy jelölő szervezetnek számítanak.)

Politikai hirdetés esetén Megrendelő külön szavatol azért, hogy a sugárzás céljából átadott hirdetés tartalma megfelel a hatályos jogszabályok, így különösen a Médiatörvény (vagy az azt felváltó, kiegészítő más jogszabály(ok)) és a választási eljárásról szóló törvény rendelkezéseinek, annak közzététele személyek jogait nem sérti.

Amennyiben a megrendelés reklámügynökségtől érkezik és a reklámügynökség írásos megrendelése nem tartalmazza azonosítható módon a reklámügynökség ügyfelének nevét, címét, cégjegyzékszámát és a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, akkor a Mambó Rádió Kft. további jogkövetkezmény nélkül jogosult a megrendelést visszautasítani.

3. A megrendelést, megállapodást csak az aláírásra jogosult személy írhatja alá, amennyiben a megrendelőt nem az aláírásra jogosult személy írja alá, akkor csatolnia kell az írásos meghatalmazást. Amennyiben nem az aláírásra jogosult személy írja alá a megrendelést, és álképviselet merül fel, a szerződés azzal jön létre, hogy az a megrendelést aláíró személyt kötelezi, és az teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

4. Az ügynökség által leadott megrendelések esetén a megrendelés elküldésével az ügynökség egyúttal elismeri, hogy e tevékenység végzésére a hatályos jogszabályok alapján jogosult, és saját nevében, de az általa képviselt Hirdető és/vagy Támogató érdekében hirdetésértékesítést rendel meg.
Mambó Rádió nem felel azért, ha a Hirdető és/vagy Támogató nem az ügynökség megbízása alapján, hanem saját hatáskörben jár el, ebben az esetben a szerződés a visszaigazolással létrejön, és az abból eredő kötelezettségek az ügynökséget kötik.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben más nevében, rosszhiszeműen, annak aláírása meghamisításával köti meg a reklámszerződést az a Büntető Törvénykönyv 276. §-a szerinti magánokirat-hamisítást követ el

5. Ajánlati felhívást, programajánlót, promóciós együttműködő spotot, támogatói csomagokat a Mambó Rádió Kft. készít el.

6. A megjelenések kizárólag Megrendelő saját célú reklámozására használhatók fel, a megjelenések harmadik személy részére nem átruházhatók. A spotokban harmadik támogató/szponzor neve Mambó Rádió Kft. írásos hozzájárulása nélkül nem hangozhat el.

7. Spot gyártás: Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik saját spottal, lehetőség van arra, hogy a megrendelő instrukciói alapján a Mambó Rádió Kft. készítse el a spotot a megrendelőnek.
A spotgyártás díját minden esetben a két fél előre külön egyezteti. A spotgyártást a Mambó Rádió Kft. csak írásos megrendelő és brief alapján kezdi el. A Mambó Rádió Kft. a legyártott spotot email-en, vagy telefonon játssza be a megrendelőnek, amennyiben az számára nem elfogadható, azt írásban kell jeleznie, amennyiben írásban a lejátszás megtörténtétől számított 12 órán belül nem jelez vissza a megrendelő, akkor a spotot elfogadottnak kell tekinteni.

Brief: írásos összefoglaló, amelyben a megrendelő tájékoztatja a Mambó Rádió Kft-t az igényelt hirdetés paramétereiről, és a hirdetés elkészítéséhez szükséges információkról.

A Mambó Rádió Kft. által gyártott spotokkal kapcsolatos szerzői és szomszédos jogok felett a megrendelővel fennálló jogviszony hatálya alatt és a jogviszony megszűnését követően is kizárólag a Mambó Rádió Kft. rendelkezik. Mambó Rádió Kft. a spot Megrendelő részére történő bejátszásával vagy a hanganyag átadásával felhasználási engedélyt ad Megrendelő részére a spotnak a Rádió 1, a Rádió 1 Network adásában történő felhasználására a visszaigazolt írásbeli megrendelőben szereplő időpontokban és gyakorisággal. A spot bármely más célból, így különösen más rádióműsorban, televízió műsorban vagy egyéb médiában illetve reklámfelületen (pl. internet, weblap) való felhasználása (rögzítése, többszörözése, nyilvánossághoz közvetítése, átadása, terjesztése illetve átdolgozása) a Mambó Rádió Kft. előzetes, kifejezett és írásbeli hozzájárulásához kötött. A Mambó Rádió Kft. fenntartja a jogot, hogy a reklámspot ilyen célokból történő felhasználásának engedélyezését külön díjazáshoz kösse, vagy a hozzájárulást indokolás nélkül megtagadja.

A felhasználási engedély harmadik személy részére nem ruházható át. A felhasználási engedély a reklám- illetve spotgyártási díjfizetéssel való késedelem, illetve a megrendelés lemondása esetén a Mambó Rádió Kft. részéről visszavonásra kerül.

A spotgyártás díja egyben felhasználási díjnak is minősül.

A Mambó Rádió Kft. által gyártott, más médiumokban, illetve reklámfelületeken is felhasználható spotok gyártási költsége eltérhet a kizárólag a Rádió 1-ben felhasználásra kerülök spotok gyártási költségétől.

III. LEMONDÁS, SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

Amennyiben a megrendelő a visszaigazolt adásidőt lemondja, lemondási díjat (kötbér) kell fizetnie, melynek mértéke:

 • ha a lemondás az első sugárzást megelőzően legalább 10 (tíz) naptári napnál korábban, úgy kötbérfizetési kötelezettség nem keletkezik,
 • ha a lemondás az első sugárzást megelőzően 10-05 naptári napon belül történik, úgy a kötbér mértéke a net-net sugárzási díj 25%-a (huszonöt százaléka),
 • ha a lemondás 4-2 (négy-kettő) naptári napon belül történik, úgy a kötbér mértéke a net-net sugárzási díj 50%-a (ötven százaléka),
 • ha a lemondás fentieken túl történik, úgy a kötbér mértéke a net-net sugárzási díj 100 %-a (száz százaléka).
 1. A lemondás csak írásban történhet. A fentiek szerinti kötbér meghatározása szempontjából a lemondás napja az a nap, amikor a lemondást a Mambó Rádió Kft. átveszi.
 2. A megrendelő nem jogosult arra, hogy az általa lemondott adásidőt másik megrendelőnek átadja.
 3. A megrendelés csak a sugárzás biztonságának veszélyeztetése nélkül módosítható. A módosítás elfogadását a Mambó Rádió Kft. mérlegeli, amennyiben elfogadja a módosítást, úgy jogosult a módosítandó kampányrész megrendelési értékének 30%-át felárként kiszámlázni.
 4. A Mambó Rádió Kft. a mindenkor hatályos árjegyzék megváltoztatásának jogát fenntartja, a változtatásokról azonban köteles azok életbe lépésétől számított 5 munkanapon belül szerződött partnereit, ügyfeleit, a már visszaigazolt megrendelések megrendelőit, valamint a keretszerződéssel rendelkező reklámszolgáltatókat értesíteni. Mambó Rádió Kft. hatályos árjegyzékét a 06-72-525-574-es faxszámra, illetve a pecs@radio1pecs.hu e-mail címre érkező igénylés esetén az igénylőnek telefax, vagy e-mail útján megküldi, továbbá az új árakat közzéteszi. A Mambó Rádió Kft. mindenkori hatályos ÁSZF-je a székhelyén (7623 Pécs, Rákóczi út 18.) folyamatosan elérhető, illetve írásos (levél, fax, e-mail) kérésre a partner címére 2 (kettő) munkanapon belül eljuttatásra kerül.
 5. Az esetlegesen bekövetkező árváltozás nem érinti azon Megrendeléseket, amelyek fix áron köttettek.

IV. REKLAMÁCIÓ, FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK

1. Reklamációt a Mambó Rádió Kft. csak akkor fogad el, ha az a sugárzást követő 7 (hét) naptári  napon belül írásban beérkezik hozzá (a beérkezést a megrendelőnek kell bizonyítani tértivevénnyel, vagy a Mambó Rádió Kft. általi írásbeli átvételi igazolással).

2. Alaptalan reklamáció esetén a bizonyítás technikai költségeit a megrendelőnek kell viselnie. Ha a reklamáció jogos volt, a technikai költségek a Mambó Rádió Kft-t terhelik.

3. Hibásan teljesített sugárzás esetén a megrendelő választhat a következők szerint:

 • a hibás sugárzásért nem kell díjat fizetnie,
 • a megrendelővel egyeztetett, azonos kategóriájú adásidőben hibátlanul megismétli a hirdetést.

A megrendelő által átadott anyagot a Mambó Rádió Kft. a reklamációs határidő lejárta után, kérelemre visszaadja. Az elhangzott adásanyagokat a Mambó Rádió Kft. a sugárzástól számított 60 (hatvan) napig őrzi meg.

4. Mentesül a Mambó Rádió Kft. a szerződésben foglalt, illetve a visszaigazolt megrendelés szerinti kötelezettségei alól, amennyiben azoknak tevékenységi körén kívül eső, elháríthatatlan okból (vis maior) nem tud eleget tenni. A mentesülés a Mambó Rádió Kft-t a vis maior időtartamára megilleti, továbbá felek rögzítik, hogy amennyiben a Mambó Rádió Kft. teljesítése vis maior okból válik lehetetlenné, másik fél semmilyen formában kártérítést, kártalanítást, visszatérítést nem kérhet.

5. A Felek vis maiornak tekintenek bármely olyan eseményt vagy történést, amely a Felek akaratától függetlenül következik be, és amelyet a Felek megelőzni vagy elhárítani kellő gondossággal nem tudnak, és amely a vállalt kötelezettségek teljesítését korlátozza vagy lehetetlenné teszi. A vis maior események különösen, de nem kizárólagosan: tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, infrastruktúrák lezárása; hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás, országos sztrájk, munkabeszüntetés, hatósági aktus, műsorszórás/szolgáltatás működésének technikai okból kifolyó, vagy hatósági aktus eredményeképpen felfüggesztése vagy megszűnése, bármely olyan esemény, vagy körülmény, amely valamely alkalmazandó jogból vagy jogszabályból ered.

6. Mentesül továbbá e körben a Mambó Rádió Kft. a szerződésben foglalt, illetve a visszaigazolt megrendelés szerinti kötelezettségei alól, amennyiben azt a kommunikációs eszközökben (bármilyen jeltovábbításhoz szükséges eszköz) bekövetkezett hiba idézi elő. A kommunikációs eszközökben bekövetkezett hiba esetén a Mambó Rádió Kft. köteles a Megrendelőnek a hiba elhárulását követően haladéktalanul az eredeti adásidővel azonos hallgatottságú blokkban elhelyezkedő adásidőt biztosítani. Mambó Rádió Kft. ebben az esetben egyéb kártalanításra, költségtérítésre semmilyen jogcímen nem köteles.

7. A Szerződés időelőtti megszűnése esetén kötelesek a Felek egymással a megszűnést követő 10 (tíz) munkanapon belül elszámolni.

8. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az 5. pontban leírt vis maior esetén, annak bekövetkeztétől számított 10 munkanapon belül a már teljesített szolgáltatásokkal elszámolnak, melynek során kötelesek az alábbiak szerinti eljárni:

Felek a szerződés megszűnéséig terjedő időszakra vonatkozó teljesítést részteljesítésként kölcsönösen elfogadják és elismerik, ennek alapján a Mambó Rádió Kft. jogosult a már leadott hirdetések (játék, kitelepülés, stb.) arányában számlát kiállítani másik fél részére, és azt a másik fél köteles kiegyenlíteni.

9. Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben barterszerződést kötöttek egymással, az 5. pontban leírt vis maior esetén, annak bekövetkeztétől számított 10 munkanapon belül a már teljesített szolgáltatásokkal szintén elszámolnak. Amennyiben a barterszerződés megszűnéséig – a szerződésben foglaltak alapján – a Mambó Rádió Kft. teljesítése nem egyezik meg a szerződő fél teljesítésével, a felek az elszámolás során kötelesek az alábbiak szerinti eljárni:

 • Abban az esetben, ha a barterszerződés kezdete és a vis maior bekövetkezése közötti időszakban a másik fél teljesítése magasabb értékű a Mambó Rádió Kft. által teljesített szolgáltatásnál a szerződés megszűnéséig, a Mambó Rádió Kft. jogosult a fennmaradó teljesítésről – ugyanezen érték eléréséig – számlát kiállítani a másik fél részére a fel nem használt reklámidőkeretről. Ebben az esetben megegyeznek a barterszerződés alapján a teljesítések, pénzmozgás nélküli számla kompenzációval a felek egymással elszámolnak.
 •  Abban az esetben, ha a barterszerződés alapján a másik fél teljesítése alacsonyabb értékű a  Mambó Rádió Kft. által teljesített szolgáltatásnál a szerződés megszűnéséig, úgy a másik fél  teljesítésének értékéig a felek kölcsönös követeléseiket-kötelezettségeiket kompenzálással rendezik.  Mambó Rádió Kft. az ezen felül fennmaradó követelését a következők szerint rendezi: másik fél  köteles a fennmaradó követelés ÁFA tartalmát Mambó Rádió Kft. részére megtéríteni, ezt követően a  fennmaradó – ÁFA nélküli, nettó – követelést Mambó Rádió Kft. elengedi a másik fél számára.
 •  Médiabarter esetében a Felek kifejezetten rögzítik, hogy vis maior bekövetkezése esetén mindkét  Fél jogosult a már leadott hirdetések arányában számlát kiállítani, és azt a másik fél köteles   kiegyenlíteni. Amennyiben a Felek teljesítése nem egyezik meg a másik fél teljesítésével, a másik  Fél jogosult a fel nem használt hirdetés összegéről számlát kiállítani a különbözet összegéről.

A Felek között létrejött szerződés a Felek által fel nem használt teljesítések tekintetében vis maior okán megszűnik, és a Felek egymástól a továbbiakban azok ellenértékét sem pénzben, sem természetben nem követelhetik.

V. DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. A megrendelt, illetve közzétett hirdetések díjának elszámolása a Mambó Rádió Kft. mindenkori árjegyzéke szerint történik (mely árjegyzék jelen szerződés mellékletét képezi). A minimális hirdetéshossz 10 (tíz) másodperc. Ezen felül a Mambó Rádió Kft. kizárólag 10 másodperccel osztható hosszúságú hirdetési spotot fogad el, amelytől a Felek előzetes megegyezés esetén eltérhetnek. Az árjegyzékben szereplő árak az ÁFA-t nem tartalmazzák, az a mindenkori törvényes mértékben kerül felszámításra. Az árjegyzék változására a III/5. pontban foglaltak alkalmazandók.

2. Eltérő megállapodás hiányában a Mambó Rádió Kft. jogosult a sugárzási és esetleges egyéb szolgáltatási díjakat a teljesítés előtt kiszámlázni, azzal, hogy a teljesítés csak a díjak megfizetése után esedékes.

3. A felek megállapodnak abban, hogy Mambó Rádió Kft. késedelmes fizetés esetén 20 %-os (húsz százalékos) mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

4. Amennyiben Megrendelő 30 (harminc) napot meghaladó fizetési késedelembe esik, úgy a Mambó Rádió Kft. jogosult követelését a Megrendelő pénzforgalmi számlája terhére benyújtott azonnali beszedési megbízás útján érvényesíteni.

5. Amennyiben a megrendelő a korábbi megrendelésének ellenértékét késedelmesen nem fizeti ki, a Mambó Rádió Kft. jogosult – a késedelmi kamat felszámítása mellett – a megrendelővel esetleg fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani, vagy a már visszaigazolt megrendelések teljesítését – kártérítési kötelezettség nélkül – a korábbi tartozások rendezéséig felfüggeszteni, illetőleg a megrendelő új megrendeléseinek elfogadását a tartozás rendezéséig visszautasítani.

6. A Mambó Rádió Kft. jogosult lejárt és nem vitatott követeléseinek érvényesítéséhez követelésbehajtással üzletszerűen foglalkozó jogi és nem jogi személyek közreműködését igénybe venni.

7. A Mambó Rádió Kft. jogosult kedvezményes sugárzási díjjal rendelkező, úgynevezett reklámcsomagok összeállítására.

8. A médiavásárló reklámszolgáltatóknak a Mambó Rádió Kft. a mennyiségi engedménnyel csökkentett sugárzási díjból ügynökségi kedvezményt adhat. A kedvezmény biztosításának feltétele az erre vonatkozó keretszerződés megkötése.

VI. EGYEBEK

1. Mambó Rádió Kft. és megrendelő által egymásnak küldött valamennyi írásbeli értesítést, számlát, elszámolást, felszólítást stb. az ajánlott küldeményként történő feladást követő 5. (ötödik) napon a címzett részére kézbesítettnek kell tekinteni. Felek rögzítik, hogy a küldeményt a feladásától számított 5. (ötödik) napon akkor is a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni, ha az a „címzett ismeretlen”, „elköltözött utánküldést nem kért”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, „átvétel megtagadva”, „cég megszűnt”, „nem kereste”, vagy „levélszekrény hiánya” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz."

2. Az a műsorszolgáltató, amelynek frekvenciáján a hirdetés sugárzásra kerül a műsorváltoztatás jogát fenntartja.

3. Mambó Rádió Kft. jogosult a jelen ÁSZF-ben szabályozott kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni.

4. A Mambó Rádió Kft. az e-mailen, vagy faxon leadott megrendeléseket is – visszaigazolás esetén – érvényesnek tekinti mindkét fél részéről.

5. Játékok megrendelése esetén a játékban felajánlott nyereményt a Megrendelőnek kell biztosítania, valamint a sorsolással kapcsolatos esetlegesen felmerülő adóterhek is a megrendelőt terhelik. Mambó Rádió Kft. a megrendelő előzetes kérése estén a játék befejezését követő 3 (három) munkanapon belül átadja a megrendelő részére a nyertesek listáját, valamint a nyeremények átadásáról készült átadás-átvételi jegyzőkönyvek másolati példányait.

6. Megrendelő a Megrendelés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Rádió 1 és a Rádió 1 Network műsorvezetőivel és lemezlovasaival rendezvényeken és esti party-kon történő kizárólagos fellépés megkötésére nem jogosult. Megrendelőnek ilyen irányú megállapodás megkötésére csak a Mambó Rádió Kft. írásos beleegyezését követően van lehetősége.

7. Abban az esetben, ha a Mambó Rádió Kft. műsorszolgáltatási jogosultsága megszűnik, Mambó Rádió Kft-nek jogában áll az általa a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződésekből vagy egyéb módon létrejött jogügyletekből származó jogait a másik Fél előzetes értesítésével a Mambó Rádió Kft. által elnyert egyéb frekvencián létrejött műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatóra engedményezni, amely a Mambó Rádió Kft. által megkötött szerződések alapján a másik Fél irányába fennálló kötelezettségeket változatlan feltételekkel köteles átvállalni.

8. Tekintettel arra, hogy jelen ÁSZF audiovizuális és nem audiovizuális hirdetésértékesítésre is vonatkozik, jelen ÁSZF egyes rendelkezései tekintetében a reklámidőt reklámfelületként, a sugárzást pedig közzétételként kell figyelembe venni azon pontoknál, amelyeknél ez értelmezhető.

9. Mambó Rádió Kft. jogosult a vele együttműködési megállapodást, vagy reklámsugárzási keretszerződést kötő Másik Fél, szerződéskötéskor kommunikációs céllal megadott, email címét marketing célból (tájékoztatók, kereskedelmi ajánlatok küldése, stb.) felhasználni.

10. A Mambó Rádió Kft. által nyújtott szolgáltatások vonatkozásában elsősorban a megrendelőben leírtak az irányadóak, az ott nem szabályozott kérdésekben jelen általános Szerződési Feltételek (és annak melléklete; az általános Szerződési Feltételekben sem szabályozott kérdésekben pedig a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.